Tarcza antykryzysowa – świadczenie postojowe z ZUS <-- dla prowadzących działalność gospodarczą

Świadczenie postojowe przyznawane jest na wniosek osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą i jest kierowany do ZUS. Wysokość dofinansowania wynosi 80% lub 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, a więc odpowiednio 2.080 zł lub 1.300 zł w zależności od

 

Kogo dotyczy?

Osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym:

 • osób, które korzystają z Ulgi na start

 • osób, które korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +)

jeżeli miały one przestój w następstwie COVID – 19.

 

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?

 1. Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł otrzymasz jeśli:

 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesiłeś działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś  w miesiącu poprzedzającym.

 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.

 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

 1. Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz jeśli:

 • Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.

 • Nie masz  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

 

 

 

Gdzie znajdziesz wniosek RSP-D?

Wniosek można pobrać ze strony ZUS lub klikając –> tutaj.  Można go wydrukować i wypełnić bądź wypełnić na komputerze i dopiero wydrukować. Jeżeli skorzystamy z wysyłki elektronicznej na stronie ZUS podana jest instrukcja jak to zrobić.

 

 

Jak wypełnić wniosek RSP-D?

W przypadku wypełniania wniosku ręcznie należy pamiętać, żeby wypełnić go dużymi literami i długopisem nie ołówkiem.

W części pierwszej należy podać dane identyfikacyjne swojej firmy. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail będzie bardzo pomocne przy kontakcie z ZUS w przypadku pytań i wątpliwości, które będzie można szybciej wyjaśnić. Ponadto w tej części należy również podać numer rachunku bankowego, na który będzie przekazane świadczenie postojowe.

Wniosek RSP-D część I

 

 


 

W części drugiej wniosku należy zaznaczyć formę opodatkowania jaką przedsiębiorca wybrał na 2020 rok, do wyboru są 2 opcje tak jak to widać poniżej:

 1. jeżeli jesteś opodatkowany kartą podatkową – zaznaczasz pozycję 1

 2. wszyscy pozostali (np. ryczałt, podatkowa książka przychodów i rozchodów) – pozycję 2

Wniosek RSP-D część II


W części trzeciej przedsiębiorca oznacza czy obecnie prowadzi działalność gospodarczą, czy zawiesił ją po 31.01.2020 r.

 

Wniosek RSP-D część III

 


Część czwartą wypełniają przedsiębiorcy, którzy nie podjęli decyzji o zawieszeniu działalności gospodarczej po 31.01.2020 roku. Podają oni tutaj przychód podatkowy za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku i dla wyliczenia wskaźnika spadku musi być jeszcze podany przychód za miesiąc poprzedzający ten miesiąc. Jeżeli wniosek będzie składany w miesiącu kwietniu należy podać przychód za miesiące marzec i luty 2020 roku. Spadek przychodów musi wynosić co najmniej 15%, żeby uzyskać wsparcie postojowe.

Wniosek RSP-D część IV


W części piątej, ostatniej przedsiębiorca pod groźbą odpowiedzialności karnej składa oświadczenie, że wszystkie podane przez niego informacje są zgodne z prawdą. Wniosek musi być opatrzony czytelnym podpisem przedsiębiorcy.

 

Wniosek RSP-D część V

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie wówczas przedsiębiorca otrzyma wypłatę świadczenia postojowego na wskazany rachunek bankowy.

Natomiast decyzja odmowna znajdzie się na PUE ZUS lub będzie wysłana pocztą w zależności od formy złożenia wniosku. Jeśli przedsiębiorca nie zgadza się z decyzją odmawiającą świadczenia postojowego, może złożyć odwołanie do sądu w oparciu o przepisy ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego, za pośrednictwem ZUS. Odwołanie składa się w formie pisemnej w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

 

za: ifirma.pl i zus.pl