Księgi handlowe

Księgi handlowe (rachunkowe) prowadzone są na podstawie dowodów księgowych i ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Obejmują one zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów. Księgi handlowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U nr 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm) przeznaczone są dla spółek kapitałowych oraz pozostałych podmiotów w tym osób fizycznych, spółek osobowych których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły 2.000.000 EURO (8.746.800 złotych - na 2020 rok).
W ramach prowadzenia pełnej księgowości oferujemy Klientom:

 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w księgach głównych i pomocniczych
 • wyliczanie należnych podatków (VAT, PIT, CIT)
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • rozliczenia transakcji międzynarodowych: Wewnątrzwspólnotowych Nabyć i Dostaw (VAT-UE), import- eksport z poza Unii Europejskiej
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i tabel amortyzacyjnych
 • ewidencja i kontrola rozrachunków klienta z kontrahentami, pracownikami, organami państwowymi i ZUS
 • przekazanie sporządzonych deklaracji do właściwych Urzędów Skarbowych
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (bilansu i rachunku wyników, informacja dodatkowa)
 • przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego
Proponujemy również usługi dodatkowe:

 • przygotowanie zasad polityki rachunkowości oraz planu kont uzgodnionego z klientem
 • sporządzanie miesięcznych zestawień i analiz dotyczących działalności firmy na życzenie klienta
 • sporządzanie sprawozdawczości GUS
 • sporządzanie dodatkowych informacji finansowych niezbędnych klientowi w działalności gospodarczej m.in. dla banków i firm leasingowych
 • inne czynności uzgodnione z Klientem