Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów to urządzenie księgowe służące do bieżącej ewidencji operacji gospodarczych w uproszczonej formie, tzn. w systemie księgowości pojedynczej. System księgowości polega na ścisłej rejestracji przychodów ze sprzedaży (obrotu,utargu), zakupów towarów lub materiałów oraz wydatków, zapisywanych pojedynczo w księdze po dokonaniu transakcji. Ta forma rozliczeń księgowych, zgodnie z przepisami i przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 2.000.000 EURO (8.746.800 złotych - na 2020 rok).
Zakres usług podstawowych w ramach prowadzenia PKPiR:

 • księgowanie zdarzeń gospodarczych na podstawie dostarczonych przez klienta dokumentów księgowych oraz dodatkowych dowodów sporządzanych na potrzeby rozliczeń
 • wyliczanie podatku VAT
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (PIT)
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • rozliczenia transakcji międzynarodowych: Wewnątrzwspólnotowych Nabyć i Dostaw (VAT-UE), import- eksport z poza Unii Europejskiej
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i tabel amortyzacyjnych
 • przekazanie sporządzonych deklaracji do właściwych Urzędów Skarbowych
 • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego
 • przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego
Zakres usług dodatkowych:

 • sporządzanie miesięcznych zestawień i analiz dotyczących działalności firmy na życzenie Klienta
 • sporządzanie sprawozdawczości GUS
 • sporządzanie dodatkowych informacji finansowych niezbędnych Klientowi w działalności gospodarczej m.in. dla banków i firm leasingowych
 • inne czynności uzgodnione z Klientem