Sprawozdania, analizy i raporty

W ramach usług dodatkowych, proponujemy nie tylko naszym stałym Klientom:

 • sporządzenie sprawozdań finansowych, wraz z: bilansem, rachunkiem zysków i strat
 • informacje dodatkowe, zestawieniem zmian w kapitale, rachunkiem przepływów pieniężnych
 • opracowanie zasad rachunkowości
 • opracowanie, modyfikacji i wdrażanie planu kont
 • sporządzanie analiz finansowych
 • wypełnianie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z załącznikami
 • opracowanie dokumentów wewnętznych spółek z o.o. i spółek komandytowych i dokumentów ze zgromadzeń wspólników
 • sporządanie pism i dokumentów z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • sporządzanie sprawozdań dla celów GUS i innych organów państwowych
 • sporządzanie wniosków o dofinansowanie i staże z Urzędu Pracy
 • wypełnianie wniosków kredytowych
 • przygotowywanie analiz na podstawie danych uzyskanych od Klienta
 • sporządzanie raportów wierzycieli i dłużników i raportów płatności
 • sporządzanie raportów kadrowo-płacowych
 • inne sprawozdania, analizy i raporty zlecone przez Klienta