Płatność powyżej 15.000 złotych

Informujemy, że od 2017 roku następuje zmiana przepisów ustawy o podatku dochodowym wprowadzająca negatywne konsekwencje niedostosowania się do zmienionych zapisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy pomimo obostrzeń dokonają zakupu na kwotę wyższą niż 15 tys. zł i opłacą go gotówką nie będą mogli uznać tego zakupu za koszt uzyskania przychodu.

Art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej określa, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje WYŁĄCZNIE za pośrednictwem rachunku płatniczego (przelew na konto) przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy spełnione są łącznie oba warunki:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł brutto.

Zatem spełnić trzeba łącznie wskazane wyżej dwa warunki, aby powstał obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności poprzez rachunek bankowy.

Faktury powyżej 15 tys. zł brutto opłacone gotówką nie są kosztem (tzn. nie można ich odliczyć) – wydatki te opłaca się wyłącznie przelewem bankowym na konto kontrahenta!

 W związku z tym, przypominamy o dopinaniu potwierdzaniu przelewu bankowego lub wpisywaniu na fakturze daty przelewu bankowego.

Jednocześnie, prosimy o bezzwłoczne informowanie Biura Rachunkowego BATAX o opłaceniu takiej faktury gotówką.

 

Biuro Rachunkowe BATAX Barbara Kątnik - Dąbrowa Górnicza