Limity podatkowe i bilinasowe w 2020 roku

  • Limity dla celów podatku dochodowego

 

  • Prawo do opłacenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli:

1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250.000 euro, lub

b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250.000 euro,

2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

W 2020 r. prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają podatnicy kontynuujący działalność, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub przychody spółki w 2019 r. nie przekroczyły kwoty 1.093.350 zł (250.000 euro × 4,3734 zł/euro).

 

  • Status małego podatnika dla celów CIT/PIT

W 2020 r. status małego podatnika posiada podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro (na gruncie PIT – w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy).

Limit w wysokości 2.000.000 euro obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. (wprowadziła go ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym; Dz. U. z 2018 r. poz. 2244).

W 2020 r. status małego podatnika – dla celów CIT i PIT – posiada podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w 2019 r. kwoty 8.747.000 zł (2.000.000 euro × 4,3734 zł/euro – po zaokrągleniu do 1.000 zł).


  • Limity dla celów VAT

  • Mały podatnik VAT

Przez małego podatnika należy rozumieć podatnika VAT:

a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,

b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

Biorąc powyższe pod uwagę, dla celów VAT status małego podatnika w 2020 r. ma:

  • podatnik, u którego wartość sprzedaży brutto w 2019 r. nie przekroczyła 5.248.000 zł (1.200.000 euro × 4,3734 zł/euro – po zaokrągleniu do 1.000 zł),

  • podatnik prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, będący agentem, itd., u którego kwota prowizji brutto (lub innych postaci wynagrodzenia brutto) za wykonane usługi w 2019 r. nie przekroczyła 197.000 zł (45.000 euro × 4,3734 zł/euro – po zaokrągleniu do 1.000 zł)


  • Limit do ustalenia obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych

Obok jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, ze względu na formę prawną (np. spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe), obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy również osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku działających zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej  jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy/obrotowy wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro (por. art. 24a ust. 4 ustawy o PDOF oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości).

Stosując ww. średni kurs euro ogłoszony przez NBP na 1 października 2019 r., wynoszący 4,3734 zł/euro, limit do ustalenia obowiązku prowadzenia usług rachunkowych w 2020 roku wynosi 8.746.800 zł.

Zaznaczmy, że przy ustaleniu obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych uwzględnia się przychody określone w ustawie o PDOF, a w podmiotach prowadzących już księgi rachunkowe – dodatkowo przychody określone w ustawie o rachunkowości. Tak więc, ustalając obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2020 r., ww. podatnicy prowadzący w 2019 r.:

  • podatkową księgę przychodów i rozchodów – przyjmują przychody określone w ustawie o PDOF,

  • księgi rachunkowe – ustalają przychody według ustawy o PDOF oraz według ustawy o rachunkowości.

Jeśli ww. przychody w 2019 r. przekroczyły limit w wysokości 8.746.800 zł, wówczas w 2020 r. wystąpi obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.