Zatrudnianie pracownika

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca może zatrudnić pracownika, co wiąże się z szeregiem obowiąków, które uzależnione są od rodzaju zawartej umowy. Do niezbędnych obowiązków prcodawcy należą:

Dokumentacja z okresu ubiegania się o pracę

Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Dodatkowo osoba ubiegająca się o stanowisko – poza wypełnionym kwestionariuszem osobowym  -powinna dysponować świadectwami pracy, wszelkiego rodzaju dyplomami oraz dokumentami potwierdzającymi osiągnięte kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe.

Po zatrudnieniu pracodawca ma prawo żądać od pracownika dodatkowego podania: innych danych osobowych, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci, jeżeli jest to konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

Wszelkie dokumenty i kwestionariusze znajdują się w naszej Strefie Klienta – Druki do pobrania – Pracownicze/kadry/ZUS

 

Badania

Osoba przyjmowana do pracy na podstawie umowy o pracę powinna zostać poddana bowiązkowemu wstępnemu badaniu lekarskiemu, które określi, czy nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Jak wynika z art. 229 Kodeksu Pracy, badania te powinny odbywać się w godzinach pracy oraz na koszt pracodawcy. Dodatkowo pracodawca musi przechowywać orzeczenia wydane na podstawie przeprowadzonych badań.

 

Umowa

Umowę o pracę  należy zawrzeć na piśmie. Jeżeli umowa ta nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy.

 

Szkolenie BHP

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenia takie odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

 

ZUS

Pracodawca ma obowiązek zgłosić zatrudnioną osobę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu siedmiu dni od nawiązania stosunku pracy. Przedsiębiorca jako płatnik składek  będzie musiał obliczać i przekazywać – w terminie do 15 dnia następnego miesiąca – składki ZUS pobierane od pracownika.

Pracownik może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionych członków rodziny.

 

Zaliczka na podatek dochodowy pracowników

Zatrudniając pracownika pracodawca jest zobowiązany – poza opłacaniem składek ZUS – również do wpłacania na konto urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. Powinność ta powstaje również przy zatrudnianiu pracowników w oparciu o umowę zlecenie oraz o dzieło.

Do 31 stycznia należy złożyć  PIT-4R za rok poprzedni, odnośnie pobranych zaliczek na podatek dochodowy pracowników.

Do końca lutego należy sporządzić w trzech egzemplarzach PIT-11 – informację o dochodach podatnika za rok poprzedni.

 

Akta osobowe

Pracodawca jest zobligowany do prowadzenia akt pracowniczych dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.