Tarcza antykryzysowa – świadczenie postojowe z ZUS <-- dla prowadzących działalność gospodarczą

Świadczenie postojowe przyznawane jest na wniosek osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą i jest kierowany do ZUS. Wysokość dofinansowania wynosi 80% lub 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, a więc odpowiednio 2.080 zł lub 1.300 zł w zależności od

 

Kogo dotyczy?

Osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym:

 • osób, które korzystają z Ulgi na start

 • osób, które korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +)

jeżeli miały one przestój w następstwie COVID – 19.

 

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?

 1. Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł otrzymasz jeśli:

 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesiłeś działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś  w miesiącu poprzedzającym.

 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.

 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

 1. Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz jeśli:

 • Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.

 • Nie masz  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

 

 

 

Gdzie znajdziesz wniosek RSP-D?

Wniosek można pobrać ze strony ZUS lub klikając –> tutaj.  Można go wydrukować i wypełnić bądź wypełnić na komputerze i dopiero wydrukować. Jeżeli skorzystamy z wysyłki elektronicznej na stronie ZUS podana jest instrukcja jak to zrobić.

 

 

Jak wypełnić wniosek RSP-D?

W przypadku wypełniania wniosku ręcznie należy pamiętać, żeby wypełnić go dużymi literami i długopisem nie ołówkiem.

W części pierwszej należy podać dane identyfikacyjne swojej firmy. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail będzie bardzo pomocne przy kontakcie z ZUS w przypadku pytań i wątpliwości, które będzie można szybciej wyjaśnić. Ponadto w tej części należy również podać numer rachunku bankowego, na który będzie przekazane świadczenie postojowe.

Wniosek RSP-D część I

 

 


 

W części drugiej wniosku należy zaznaczyć formę opodatkowania jaką przedsiębiorca wybrał na 2020 rok, do wyboru są 2 opcje tak jak to widać poniżej:

 1. jeżeli jesteś opodatkowany kartą podatkową – zaznaczasz pozycję 1

 2. wszyscy pozostali (np. ryczałt, podatkowa książka przychodów i rozchodów) – pozycję 2

Wniosek RSP-D część II


W części trzeciej przedsiębiorca oznacza czy obecnie prowadzi działalność gospodarczą, czy zawiesił ją po 31.01.2020 r.

 

Wniosek RSP-D część III

 


Część czwartą wypełniają przedsiębiorcy, którzy nie podjęli decyzji o zawieszeniu działalności gospodarczej po 31.01.2020 roku. Podają oni tutaj przychód podatkowy za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku i dla wyliczenia wskaźnika spadku musi być jeszcze podany przychód za miesiąc poprzedzający ten miesiąc. Jeżeli wniosek będzie składany w miesiącu kwietniu należy podać przychód za miesiące marzec i luty 2020 roku. Spadek przychodów musi wynosić co najmniej 15%, żeby uzyskać wsparcie postojowe.

Wniosek RSP-D część IV


W części piątej, ostatniej przedsiębiorca pod groźbą odpowiedzialności karnej składa oświadczenie, że wszystkie podane przez niego informacje są zgodne z prawdą. Wniosek musi być opatrzony czytelnym podpisem przedsiębiorcy.

 

Wniosek RSP-D część V

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie wówczas przedsiębiorca otrzyma wypłatę świadczenia postojowego na wskazany rachunek bankowy.

Natomiast decyzja odmowna znajdzie się na PUE ZUS lub będzie wysłana pocztą w zależności od formy złożenia wniosku. Jeśli przedsiębiorca nie zgadza się z decyzją odmawiającą świadczenia postojowego, może złożyć odwołanie do sądu w oparciu o przepisy ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego, za pośrednictwem ZUS. Odwołanie składa się w formie pisemnej w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

 

za: ifirma.pl i zus.pl

Tarcza antykryzysowa – zwolnienie z opłacania ZUS <-- dla samozatrudnionych lub zatrudniających pracowników!!!

W dniu 1 kwiatnia 2020 roku wchodzą w zycie regulacje tzw. „tarczy antykryzysowej”. Poniżej prestawiamy jej założenia dotyczące skladek ZUS (wszystkie informacje pochodzą ze strony ZUS – www.zus.pl, uwzględniając zmiany wprowadzone tzw. „Tarczą 2.0”)

 

Kogo dotyczy?

   1. zwolnienie z opłacenia  100%  należności za dany miesiąc dotyczy:

   • osób wykonujących przed 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą działalność (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych [1)  i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia,

   • płatników składek, którzy prowadzili działalność:

    • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,

    • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,

    • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się  pracowników młodocianych.

   • spółdzielni socjalnych zgłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek w ZUS (bez względu na liczbę zatrudnianych osób),

   • duchownych.

   1. zwolnienie z opłacenia  50 % należności za dany miesiąc dotyczy:

   • płatników składek, którzy prowadzili działalność:

    • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,

    • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,

    • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się  pracowników młodocianych.

Zwolnienie dotyczy składek nieopłaconych. Jeżeli ZUS rozpatrzy negatywnie Twój wniosek, będziesz musiał opłacić zaległe składki wraz z odsetkami.

 

 

Wypełniasz tylko blok danych, który Ciebie dotyczy.

 

Jakie musisz spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?

 • Byłeś płatnikiem składek przed 1 kwietnia 2020 r. i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób.

 • Gdy jesteś spółdzielnią socjalną zgłoszoną jako płatnik składek przed 1 kwietnia 2020 r.

 • Jesteś osobą duchowną.

 • Wykonywałeś pozarolniczą działalność  przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacałeś składki wyłącznie na własne ubezpieczenia i Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekracza kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.

 • Musisz złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.

 • Musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Ze zwolnienia z opłacania składek nie skorzystają płatnicy, którzy korzystają z Ulgi na start. Przepisy Tarczy Antykryzysowej wskazują, że ze zwolnienia mogą skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoby zwolnione przez 6 miesięcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (czyli korzystające z tzw. ulgi na start) zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 1 nie są uznawane za osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Co zyskasz?

 • Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres marzec- maj 2020 r., znanych na dzień rozpatrzenia wniosku.

 • Przepisy nie przewidują minimalnej i maksymalnej kwoty należności z tytułu składek, którą może objąć zwolnienie, za wyjątkiem osób prowadzących pozarolniczą  działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, dla których obejmuje wyłącznie składki od najniższej podstawy ich wymiaru.

Jak złożyć wniosek?

 • Wniosek o zwolnienie możesz przekazać:

  – drogą elektroniczną przez PUE ZUS –  do pobrania: INSTRUKCJA <– aby pobrać klikni w napis)

   – za pośrednictwem poczty,

  – osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

  Do wniosku elektronicznego musisz załączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z  udzielaną pomocą publiczną  –  ZAŁĄCZNIK (<– aby pobrać klikni w napis)

Informacja ZUS:

 • W dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 – 15 pod numerami telefonu:

  • 22 290 87 02,

  • 22 290 87 03,

 • W dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii

        22 560 16 00 – wybierz „0” (połączysz się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, a następnie            wybierz temat rozmowy 7 – wsparcie dla przedsiębiorców).