Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej

Podstawowe cechy jednoosobowej działalności gospodarczej to:

 • cel zarobkowy – jest nastawiona na zysk,

 •  charakter zorganizowany – np. wynajmowane są pomieszczenia do jej wykonywania,

 • wykonywana w sposób ciągły – podejmowanie czynności w sposób ciągły, zmierzających do określonego celu, działania mają charakter powtarzalny,

 • wykonywana jest we własnym imieniu i odpowiedzialność – nie jest zarządzana przez zewnętrzną osobę, podmiot.

 • ponoszenie bezpośredniego ryzyka związanego z jej prowadzeniem.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Działalność gospodarcza musi zostać zarejestrowana (z wyjątkami opisanymi poniżej).

Pierwszy krok do założenia działalności gospodarczej to należy wypełnienie formularzu CEIDG-1 na stronie ministerstwa lub e-PUAP. Prawidłowo wypełniony wniosek należy skutecznie złożyć– służą do tego cztery opcje:

 • osobiście, w urzędzie miasta lub gminy,

 • listem poleconym (poświadczonym notarialnie),

 • elektronicznie, z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego,

 • elektronicznie, bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego – e-PUAP.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – REGON i NIP

Kolejnymi ważnymi formalnościami są: zdobycie Numeru Regon oraz Numeru Identyfikacji Podatkowej.

Jeżeli w momencie zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej, przyszły przedsiębiorca miał nadany wcześniej NIP, nie ulega on zmianie. Jeśli jednak w chwili składania druku rejestracyjnego CEIDG-1 nie posiada się NIPu, zostanie on nadany po rejestracji. NIP jest niezbędny do celów podatkowych. Z kolei numer REGON to podstawa w kontaktach z urzędem skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także przy okazji rozliczeń oraz zawierania umów.

Jednoosobowa działalność gospodarcza formy opodatkowania

Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, jak każdy inny podlega opodatkowaniu. Podczas wypełniania wniosku CEIDG-1 należy się zdecydować na konkretną jego formę. Osoba fizyczna może wybrać (jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej) formy opodatkowania:

 1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych (według skali podatkowej 18% lub 32%) – opodatkowany jest dochód, czyli różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a kosztami uzyskania przychodu

 2. Podatek liniowy- wartość podatku wynosi 19% i jest stała. Niezależnie od tego, jakie jednoosobowa działalność gospodarcza przynosi dochody, stawka podatku będzie zawsze taka sama.

 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – opodatkowanie jest jedynie od przychodu, którego nie można pomniejszyć o poniesione koszty uzyskania przychodu. Wybierając tę opcję, podatnik decyduje się na jedną z pięciu zasadniczych stawek: 3 %., 5,5 %, 8,5 %, 17 i 20 %. Stawka, jaką wybierze przedsiębiorca, zależy od rodzaju wykonywanej działalności.

 1. Karta podatkowa – wysokość podatku nie ma nic wspólnego z dochodem osiąganym przez przedsiębiorcę. Wysokość stawek karty podatkowej jest ustalana indywidualnie z naczelnikiem urzędu skarbowego i zależy od wielu czynników, między innymi od liczby mieszkańców miejscowości, gdzie zarejestrowano działalność gospodarczą i rodzaju usług wykonywanych przez jednoosobową działalność gospodarczą. Pełną listę działalności, które mogą skorzystać z karty podatkowej można znaleźć w art. 23 ust. 1 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – składki ZUS

Zgłoszenie działalności gospodarczej na druku CEIDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację przedsiębiorcy jako płatnika składek do ZUS. Przedsiębiorca ma  7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej zgłosić siebie do ubezpieczeń. Do tego celu służy druk  ZUS ZUA (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) lub ZUS ZZA (tylko składka zdrowotna). Składki ZUS opłaca się do 10 dnia każdego miesiąca (jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników i od prowadza od wypłat potrącone składki –  do 15 dnia miesiąca).

Preferencje i zwolnienia w opłacaniu składek przy jednoosobowej działalności gospodarczej

 • Przedsiębiorca zatrudniony z tytułu umowy o pracę który osiąga miesięczne oskładkowane wynagrodzenie równe lub wyższe niż minimalne w 2018 r. – 2100 zł brutto nie opłaca żadnych obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ma obowiązek odprowadzać pełne ubezpieczenie zdrowotne

 • Preferencje dla początkujących przedsiębiorców – przez pierwsze 24 miesiące, liczone od dnia rozpoczęcia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorca płaci tzw. „Mały ZUS”. Ulga nie przysługuje tym przedsiębiorcom, którzy w ramach swojej działalności świadczą te same usługi na rzecz byłego pracodawcy ( ograniczenie do 2 lat wstecz, przed rozpoczęciem działalności), którzy w okresie 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej prowadziły już inną działalność gospodarczą w każdej formie – Jednoosobowo czy też w formie spółki cywilnej.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – licencje i konesje

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w podstawowym jej zakresie jest całkowicie bezpłatna. Występują w niektórych przypadkach dodatkowe opłaty. Związane są one z koniecznością uzyskania stosownych zezwoleń, licencji lub koncesji.

Zgodnie z przepisami koncesji wymaga działalność gospodarcza  w zakresie:

 • poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;

 • wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

 • wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią;

 • ochrona osób i mienia;

 • rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych;

 • przewozy lotnicze.

Poza koncesjami w regulowaniu wykonywanej działalności gospodarczej występują licencje. Bezwzględnie są one wymagane w działalności gospodarczej w zakresie:

 • wykonywanie usług transportu drogowego; wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy oraz udostępniania pojazdów trakcyjnych;

 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami,

 • prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowej dla bezrobotnych organizującej szkolenia za środki publiczne

Z uwagi na bezpieczeństwo społeczne ustawodawca przewidział szczególne przepisu dotyczące niektórych typów działalności gospodarczej.

Dziedziny należące do działalności regulowanej:

 • prowadzenie: indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, oraz kształcenie i kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów;

 • prowadzenie: indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

 • przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania;

 • organizacja wyścigów konnych

 • wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, napojów spirytusowych; wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego;

 • usługi detektywistyczne;

 • konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin;

 • obrót materiałem siewnym;

 • wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów;

 • prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców. Organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne;

 • działalność telekomunikacyjna;

 • organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (nie na rzecz organizatorów turystyki legitymujących się stosownym wpisem na listę);

 • świadczeniu usług turystycznych obejmujących: polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polowania za granicą;

 • prowadzenie kantoru;

 • prowadzenie przedsiębiorstwa składowego (domu składowego)

 • działalność pocztowa nie wymagająca zezwolenia;

 • prowadzenie stacji kontroli pojazdów;

 • organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego

Prowadzenie działalności gospodarczej bez obowiązku rejestracji w CEIDG

Przedsiębiorca nie musi rejestrować własnej działalności gospodarczej, kiedy:

 • jest osobą fizyczną a przychody z prowadzonej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia – w 2018 jest to 1050 zł,

 • nie prowadził wcześniej działalności gospodarczej albo prowadził ją, ale przed 30 kwietnia 2017 roku jego firma została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców.

Działalność gospodarcza wyłączona z obowiązku rejestracji w CEIDG.

Poza działalnością gospodarczą nierejestrową, istnieją pewne obszary z nią związane, które można wykonywać bez rejestracji.

Działalność gospodarcza wyłączona z obowiązku rejestracji:

 • działalność gospodarcza w zakresie agroturystyki

 • produkcja wina przez rolników

 • rolniczy handel detaliczny

 

Aby ułatwić zakładnaie działalności gospodarczej, Krajowa Izba Doradców Podatkowych zorganiziwała ogolnopolską akcję „START BIZNES” – nasze Biuro bierze w niej udział. O szczególach można się dowiedzieć na: http://www.startbiznesdp.pl