Wypowiedzenie umowy o pracę – terminy

Wypowiedzenie umowy o pracę jest uprawnieniem przysługującym zarówno pracodawcy jak i zatrudnionemu. Ustawodawca chroni obie strony stosunku pracy wprowadzając terminy wypowiedzenia.

Umowa o pracę rozwiązuje się wraz z upływem terminu jej wypowiedzenia. Terminy te są uzależnione od rodzaju umowy, czasu na który została zawarta oraz okresu pracy zatrudnionego u danego pracodawcy.

 

Terminy wypowiedzenia umowy o pracę:

 – umowa o pracę na czas nieokreślony lub czas określony:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Pracodawca i pracownik mogą jednak za porozumieniem ustalić inny termin rozwiązania umowy.

 

– umowa o pracę na okres próbny:

1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

 

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca nie może złożyć pracownikowi  wypowiedzenia, gdy:

  1. pracownik przebywa na urlopie lub jest w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności,

  2. pracownikowi pozostało 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeśli okres zatrudnienia uprawnia go do pobierania świadczeń emerytalnych, chyba że uzyskał on prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

 

 

Biuro Rachunkowe BATAX Barbara Kątnik - Dąbrowa Górnicza

Napoje dla pracowników

Zbliża się letni czas upałów. Warto bliżej zapoznać się z obowiązkami pracodawców w zakresie dostarczania pracownikom napoi.

Kiedy dostarczać napoje dla pracowników?

Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie napoi, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków pracy. Przyjmuje się, że z uciążliwością mamy do czynienia, gdy intensywność któregokolwiek z czynników charakteryzujących pracę przekracza średni zakres.

W szczególności napoje należą się pracownikom zatrudnionym:

  • na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC,

  • przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC lub powyżej 25o C,

  • w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25oC,

  • w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000,

  • przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet.

 


Jakie napoje należy dostarczyć?

Przepisy nie mówią nic, jaki rodzaj napoi ma zapewnić pracodawca. Jednak w przypadku pracowników zatrudnionych w warunkach mikroklimatu gorącego charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25o C napoje powinny być wzbogacone w sole mineralne i witaminy. W pozostałych przypadkach mogą być to napoje gorące (kawa, herbata), gdy pracownicy pracują w mikroklimacie zimnym, lub napoje orzeźwiające (woda mineralna) w przypadku wysiłku fizycznego czy wysokiej temperatury w pomieszczeniach pracy.


Jaką ilość napojów nalezy zapewnić pracownikom?

Napoje powinny być wydawane pracownikom zawsze, gdy w środowisku pracy panują warunki uzasadniające ich otrzymanie.

Jeżeli pracodawca decyduje się na zapewnienie napojów, to powinny być one dostępne przez całą zmianę roboczą,  w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników. Warto pamiętać, że uprawnionym do otrzymywania napoi pracownikom nie przysługuje żaden ekwiwalent.


Zwolnienie z dostarczania pracownikom napoi:

W wielu zakładach pracy pracodawcy zdecydowali się na zamontowanie urządzeń klimatyzujących. To powoduje, że w pomieszczeniach pracy temperatura rzadko kiedy przekracza 28 C, a to oznacza zwolnienie z obowiązku dostarczania pracownikom napoi.

 

 

Biuro Rachunkowe BATAX Barbara Kątnik - Dąbrowa Górnicza

Płatność powyżej 15.000 złotych

Informujemy, że od 2017 roku następuje zmiana przepisów ustawy o podatku dochodowym wprowadzająca negatywne konsekwencje niedostosowania się do zmienionych zapisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy pomimo obostrzeń dokonają zakupu na kwotę wyższą niż 15 tys. zł i opłacą go gotówką nie będą mogli uznać tego zakupu za koszt uzyskania przychodu.

Art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej określa, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje WYŁĄCZNIE za pośrednictwem rachunku płatniczego (przelew na konto) przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy spełnione są łącznie oba warunki:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł brutto.

Zatem spełnić trzeba łącznie wskazane wyżej dwa warunki, aby powstał obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności poprzez rachunek bankowy.

Faktury powyżej 15 tys. zł brutto opłacone gotówką nie są kosztem (tzn. nie można ich odliczyć) – wydatki te opłaca się wyłącznie przelewem bankowym na konto kontrahenta!

 W związku z tym, przypominamy o dopinaniu potwierdzaniu przelewu bankowego lub wpisywaniu na fakturze daty przelewu bankowego.

Jednocześnie, prosimy o bezzwłoczne informowanie Biura Rachunkowego BATAX o opłaceniu takiej faktury gotówką.

 

Biuro Rachunkowe BATAX Barbara Kątnik - Dąbrowa Górnicza

Odwrotne obciążenie przy usługach budowlanych

17 marca 2017 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych.  Broszura dotyczy zmian, jakie weszły w życie 1 stycznia 2017 r. w odniesieniu do rozliczania niektórych usług budowlanych zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia.

Mechanizm odwróconego obciążenia zakłada, że zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego od dokonanej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT jest nabywca towarów lub usług. Mechanizm ten jest wyjątkiem od reguły ogólnej, zgodnie z którą rozliczenia podatku VAT dokonuje sprzedawca, który dokonuje dostawy towarów lub świadczy usługę.

Omawiane zmiany dotyczą zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w odniesieniu do usług budowlanych świadczonych przez podwykonawców – usługi te od 1 stycznia 2017 r. są objęte mechanizmem odwróconego obciążenia.

Broszura MF z objaśnieniami dostępna jest do pobrania tutaj: Objaśnienia podatkowe – odwrotne obciążenie przy usługach budowlanych

 

Biuro Rachunkowe BATAX Barbara Kątnik - Dąbrowa Górnicza